Speelschema zaalvoetbaltornooi Referees United


Soleo neemt aanstaande zaterdag deel aan het zaalvoetbaltornooi van Referees United. Spelers en vooral supporters zijn van harte welkom om onze kring te vertegenwoordigen in Vorselaar. Neem hiervoor contact op met Jérémy.  Ziehier het wedstrijdschema van het tornooi: 

Reglement zaalvoetbaltornooi Referees United.
Basis: KZVB Zaalvoetbalbond

ALGEMENE BEPALINGEN
Het tornooi wordt ingericht door Referees United, het overkoepelend orgaan voor de scheidsrechtersvriendenkringen van de provincie Antwerpen, in samenwerking met de deelnemende ploegen.
Enkel scheidsrechtersverenigingen (=ploegen) aangesloten bij de KBVB mogen deelnemen aan dit zaalvoetbaltornooi. Het tornooi staat ook dus open voor scheidsrechtersverenigingen van buiten de eigen provincie.
Alle regelmatig aangesloten spelers zijn automatisch verzekerd door de KBVB, zoals bepaald in titel 21 van het bondsreglement.
Alle wedstrijden worden gespeeld op zaterdag 30 december 2017, tussen 10u en 18u, in Sportcentrum De Dreef, Oostakker 1, 2290 Vorselaar.
Formule van de wedstrijden is 5 tegen 5 (1 doelverdediger en 4 veldspelers).
Elke ploeg mag bestaan uit max. 10 spelers en dit voor de ganse duur van het tornooi. Iedere speler moet in het bezit zijn van een identiteitsbewijs zoals voorgeschreven door de KBVB + scheidsrechterskaart 2017-2018. Enkel aktieve scheidsrechters aangesloten bij de KBVB mogen deelnemen aan de wedstrijden. Er worden GEEN uitzonderingen toegestaan.
Er wordt gespeeld in 2 reeksen, 1 reeks van 6 ploegen en 1 reeks van 7 ploegen. Na de reekswedstrijden wordt er een rangschikking opgemaakt (3 punten bij winst, 1 punt bij gelijkspel en 0 punten bij verlies). Bij een gelijke stand primeren in volgorde:
a. Meeste punten
b. Het aantal gewonnen wedstrijden
c. Het doelpuntensaldo
d. De meest gescoorde doelpunten
e. De uitslag van de onderlinge wedstrijd
f. Het lot (de toss)
De begeleiders zijn zelf verantwoordelijk voor hun waardevolle voorwerpen of geld dat in de kleedkamers achterblijft. Bovendien blijven zij verantwoordelijk voor de daden van hun spelers in en rond de gebouwen en terreinen van Sportcentrum De Dreef. De inrichters nemen hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid op zich.
De thuisploeg (op papier) vangt telkens de wedstrijd aan (beginschop).
De spelers zijn verplicht schoenen met witte zolen of andere sportschoenen geschikt voor de indoor zaal en scheenbeschermers te dragen.
De wedstrijden worden geleid door officiële scheidsrechters van de KBVB.

DE VOORNAAMSTE SPELREGLEMENTEN
1. De wedstrijdduur is 1 x 10 minuten. De duur van de finalewedstrijd is 2 x 10 minuten.
2. De wedstrijden worden gespeeld met bal nr. 4, opwarmen met eigen ballen nr. 5 is toegestaan.
3. De deelnemende ploegen dienen over eigen opwarmingsballen te beschikken.
4. Intrap – Vrije trap – Aftrap.
Bal over de zijlijn : met de voet intrappen, de bal op de zijlijn en op de juiste plaats.
Bij een intrap op de zijlijn of een vrije trap moeten de tegenstrevers op minimaal 5 meter staan.
Indien de trap gegeven wordt waarbij de tegenstrevers niet op 5 meter staan, kan de scheidsrechter
dit als een fout bestraffen ofwel voordeel geven aan de intrappende ploeg.
Een niet reglementaire intrap wordt overgenomen door de tegenpartij en dit in volgende gevallen :
– de bal ligt niet stil op de zijlijn,
– intrap niet vanop de juiste plaats,
– intrap niet genomen NA 4 seconden.
– Indien bij de uitvoering van een intrap de bal niet binnen de lijnen van het terrein komt, zal het spel
hernomen worden met een intrap te nemen door de tegenpartij op de oorspronkelijke plaats van intrap
(ongeacht het aantal seconden dat reeds verstreken is).
Na het fluitsignaal van de scheidsrechter bij een aftrap neemt het spel een aanvang met een onrechtstreekse
vrije trap (voorwaarts of achterwaarts mag). Bij de aftrap moet de bal onbeweeglijk op het middelpunt van het
speelveld liggen. Na de aftrap gelden voor de doelman dezelfde regels als bij een terugspeelbal waarbij de bal
over de middellijn is geweest.
5. Doelworp.
Wanneer de bal volledig over de doellijn is gegaan (geen hoekschop), moet deze door de doelman
terug in het spel worden gegooid. De bal mag de middellijn wel overschrijden.
Wanneer de doelman de bal in het spel opvangt, mag hij deze uit de hand uittrappen en dan
mag de bal ook over de middellijn komen. Er kan zo zelfs een geldig doelpunt worden gemaakt.
6. Terugspeelbal.
Nadat de doelman de bal in het spel heeft gebracht of een medespeler heeft aangespeeld, mag hij
de bal (in zijn doelgebied) niet met de handen of armen raken nadat deze BEWUST met de voet
naar hem werd toegespeeld door een ploegmaat.
*** Bovendien mag de doelman na een doelworp of nadat hij de bal heeft vrijgegeven (hand of
voet) vanop zijn eigen speelhelft, de bal op die eigen speelhelft niet meer aanraken alvorens
de bal over de middellijn is geweest of aangeraakt werd door een tegenstander.
7. De voordeelregel MAG, maar MOET NIET door de scheidsrechter worden toegepast. Indien een
toegekend voordeel tot niets leidt, kan alsnog op de voorgaande fase worden teruggekomen.
8. Het hakje MAG indien er geen sprake is van gevaarlijk spel.
9. Langs achter een tegenstrever aanvallen mag maar er mag geen contact zijn.
De bal spelen langs achter met de voet tussen de benen van de tegenstrever mag maar kan bestraft
worden voor gevaarlijk spel.
Indien een speler een achterwaartse beweging-verplaatsing maakt en hierdoor in contact komt met een
stilstaande tegenstander dan dient de contactmakende speler bestraft te worden voor een
aanvallende fout = rechtstreekse vrije trap.
10. Er mag gescoord worden vanop de eigen helft. De doelman kan echter niet scoren wanneer hij de
bal in het andere doel gooit.
11. Een strafschop wordt genomen vanop 6 meter. Alle andere spelers moeten uit het doelgebied
blijven waarbij alle andere spelers zich tevens op vijf meter van en achter de bal moeten bevinden.
De doelman moet zich op de doellijn opstellen.
12. Wisselen.
Dit mag alleen binnen de wisselzone = voor de eigen wisselbank.
De spelersbanken dienen op vijf meter van de middellijn geplaatst te worden. De lengte van de
wisselbank is maximum 5 meter en de wisselzone is dus maximum 5 meter lang.

De te vervangen speler moet eerst van het terrein af zijn vooraleer zijn vervanger er op mag.
Een fout tegen deze regel wordt gegeven op de plaats waar de bal zich bevond op het moment van de
foutieve wissel.
13. Doelman – voeten vooruit.
Wanneer de doelman uitkomt en met de voeten VOORUIT of met ingetrokken knieën op de
tegenstrever afgaat, wordt dit bestraft met een penalty wanneer dit in het doelgebied gebeurt EN er
contact is met de tegenstrever of wanneer dit op een roekeloze manier gebeurt.
14. Sliding <-> Sliding-tackle.
Een sliding is een beweging waarbij een speler al glijdend met de voet de bal wil spelen. Dit kan enkel
wanneer hij op die manier een bal wil spelen zonder dat er een tegenstrever in de onmiddellijke omgeving
is en er dus geen sprake van gevaarlijk spel kan zijn. Voorbeelden : bal binnen de lijn houden of van de
doellijn wegtrappen.
Een sliding-tackle is dezelfde beweging als een sliding maar dan is er een tegenstrever in de
onmiddellijke omgeving en hier spreekt men van gevaarlijk spel welk met een rechtstreekse vrije trap
moet bestraft worden.
Voorbeeld : de bal al glijdend van de tegenstrever afnemen, in een loopduel met een glijdende beweging
de bal eerder willen spelen dan de tegenstrever.
15. Gele kaart.
Een waarschuwing wordt aan de betrokken speler kenbaar gemaakt dmv. een gele kaart.
De speler mag de wedstrijd vervolgen en zal het terrein dienen te verlaten na een tweede gele kaart
die automatisch gevolgd wordt door een rode.
16. Rode kaart.
Bij een uitsluiting mag de betreffende speler niet vervangen worden. De bestrafte speler mag zich nadien
niet in de neutrale zone (te bepalen door de scheidrechter) bevinden.
Een ploeg mag zijn spelersaantal aanvullen tot een hogere eenheid van zodra een onopzettelijk
tegendoelpunt geïncasseerd werd.
17. Vier-seconden.
De doelman mag de bal op de eigen speelhelft niet langer dan 4 seconden raken of controleren.
Wanneer hij mee voetbalt op de helft van de tegenstander mag hij de bal als gewoon veldspeler wel
langer dan 4 seconden in zijn bezit hebben
Een vrije trap moet na vier seconden genomen zijn (ook intrap en hoekschop).
Indien bij een een intrap de bal niet na 4 seconden is gespeeld, gaat de bal naar de tegenpartij.
, Bij een hoekschop gaat de bal naar de doelman.
Indien een tegenstrever opzettelijk de voorgeschreven afstand (5 meter) niet in acht neemt, moet de
scheidsrechter deze speler bestraffen (geel) en niet degene die niet na vier seconden het spel hervat.
Bij een strafschop telt de vier-seconden regel niet !!!!!
18. De bal in het spel.
Bij een spelherneming waarbij de bal op de grond ligt, is deze in het spel van zodra hij aangeraakt
en bewogen werd. De tegenstanders moeten op de reglementaire afstand van 5m blijven tot de bal
aangeraakt is. Bij een doelworp is de bal terug in het spel wanneer hij op de reglementaire manier het
doelgebied heeft verlaten.
19. Bal tegen plafond.
Het spel wordt hernomen met een onrechtstreekse vrije trap op de middellijn.
20. Gekwetste speler.
De scheidsrechter moet een verzorgde speler die niet werd vervangen de toelating geven om het
terrein terug te betreden, ongeacht of de bal hierbij in spel is of niet. De speler mag echter het terrein niet
betreden indien de bal in het spel is en het spelgebeuren zich op dat moment afspeelt in de buurt waar hij
zich bevindt.
21. Buitenspel: buitenspel is NIET van toepassing
22. Zaken die niet expliciet in het tornooireglement vermeld worden, mogen mondeling meegedeeld worden de dag zelf.