Afmeldingen

=> !! Afmeldingen voor een wedstrijd dienen tot 48u voor de wedstrijd te gebeuren via de afmeldknop in RefAsssist.

Binnen de periode van 48u voor de wedstrijd dient de afmelding telefonisch te gebeuren als volgt:

 • Van maandag tot vrijdag tussen 9u en 16u:
  Secretariaat Departement Arbitrage Voetbal Vlaanderen:
  Tel. 02/477.12.45 (Optie 3)
 • Weekenddienst = permanentie
  op vrijdag van 16u-19u,
  zaterdag 9u-19u en
  zondag 9-13u):
  Tel. 02/204.40.99
  met keuzemenu:

  1 = scheidsrechter in Hogere Afdelingen en K&D
  2 = assistent-scheidsrechter in Hogere Afdelingen en K&D
  3 = scheidsrechter in jeugdvoetbal (enkel voor volgende wedstrijden: Reserven VV, Dames Nationale eerste en tweede nationale en IP-reeks,
  U18-U16-U15 elite, IP U19-U17-U16-U15, provinciale reserven, provinciale U21 en provinciale U17)
  !! andere afmeldingen dienen te gebeuren
  achteraf volgens de geplogenheden hieronder vermeld

  4 = recreatief voetbal

  Afmeldingen in het weekend voor alle andere jeugdwedstrijden dienen te geschieden via het algemeen emailadres referee@voetbalvlaanderen.be en tevens
  wordt gevraagd om de thuisploeg telefonisch te verwittigen. Ook voor deze afwezigheid gelden de regels zoals hieronder vermeld op gebied van attestering.

Op feestdagen buiten het weekend kan vooraf een nummer gecommuniceerd worden waarop moet gebeld worden voor afmeldingen. Indien het
andere nummer niet gecommuniceerd wordt, verloopt de permanentie via het
algemeen nummer.

Bij een afmelding via de afmeldknop dient steeds de reden te worden vermeld. Een afmelding zonder reden wordt gelijkgesteld met een afwezigheid waaraan de nodige gevolgen kunnen worden gekoppeld op gebied van aanduidingen in de toekomst.

=> Hogere Afdelingen:
vanaf de tweede afmelding per seizoenshelft is een attest vereist, door te sturen aan: referee@voetbalvlaanderen.be

=>  Klimmen en dalen:
vanaf de derde afmelding per seizoenshelft is een attest vereist, door te sturen aan: referee@voetbalvlaanderen.be

=> Jeugd en recreatief:
vanaf de vijfde afmelding per seizoenshelft is een attest vereist, door te sturen aan: referee@voetbalvlaanderen.be

Het niet bijbrengen van een attest wordt gelijkgesteld met een afwezigheid waaraan de nodige gevolgen kunnen gekoppeld worden op gebied van toekomstige aanduidingen.

Deontologie en discipline
(Assistent-) Scheidsrechters worden geacht steeds integer te handelen, zowel voor, tijdens als na de wedstrijd die zij geleid hebben evenals buiten het kader van de door hen geleide wedstrijd. Ook op trainingen en cursussen wordt de nodige inzet en toewijding verwacht van de scheidsrechter.

Bij het handelen in strijd met de ethische code of bij een vastgesteld gebrek aan toewijding van de SR (zoals zonder limitatief te zijn: afwezigheid op wedstrijden, trainingen, cursussen, zitting Disciplinair Comité, laattijdige verlofaanvraag…) kan het Departement Arbitrage – Operationele werking volgende beslissingen nemen:

– de (assistent-) scheidsrechter niet aanduiden voor een bepaalde periode of aanduiden beneden zijn categorie voor een bepaalde periode (1)
– De (assistent-) scheidsrechter oproepen voor de Administratieve Kamer (2)
– De (assistent-) scheidsrechter oproepen voor het Disciplinair Comité Arbitrage (3)
– Het dossier overmaken aan het Bondsparket met het oog op oproeping voor de Nationale Kamer tegen Racisme en Discriminatie (4)
Voor de Administratieve Kamer en het Disciplinair Comité Arbitrage kan de zitting online plaatsvinden.

(1) In volgende gevallen wordt een (assistent-) scheidsrechter ambtshalve (zonder oproeping), niet aangeduid voor een bepaalde periode of beneden zijn categorie:
– Ongewettigde afwezigheid op wedstrijd of verplichte training/cursus: twee speeldagen geen aanduiding
– Ongewettigde afwezigheid op zitting Disciplinair Comité of andere bondsinstantie waarvoor de (assistent-) scheidsrechter werd opgeroepen: twee speeldagen geen aanduiding
– Laattijdige verlofaanvraag: één wedstrijd geen aanduiding
– Weigering aanduiding bij beschikbaarheid: één wedstrijd geen aanduiding

(2) Naast de gevallen onder (1) en bij herhaling van de gevallen onder (1) kan een (assistent-) scheidsrechter in het algemeen worden opgeroepen voor de Administratieve Kamer wegens vermeende tekortkomingen rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden aan de uitoefening van zijn of haar functie als scheidsrechter

(3) In geval van vermeende inbreuken op het bondsreglement of de ethische code die disciplinair sanctioneerbaar zijn, kan de (assistent-) scheidsrechter worden opgeroepen voor het Disciplinair Comité Arbitrage.

(4)In geval van vermeende inbreuken op de antidiscriminatiewetgeving wordt het dossier overgemaakt aan het Bondsparket met het oog op eventuele verdere afwikkeling voor de Nationale Kamer tegen Racisme en Discriminatie. 

Het Departement Arbitrage – Operationele werking kan steeds beslissen in geval van ernstige inbreuken de (assistent-) scheidsrechter in afwachting van de behandeling van de zaak ten gronde niet aan te duiden. Het Departement Arbitrage – Operationele werking kan de tekortkomingen in aanmerking nemen bij de opstelling van het klassement van de (assistent-) scheidsrechters.