Aangepaste reglementering rond de bondserepenning

Op voorstel van de Provinciale Reglementscommissie Antwerpen werd het bondsreglement rond het toekennen van de bondserepenning aangepast. De nieuwe reglementering  zal ingaan vanaf 1 juli 2018.

Artikel B156 voorziet dat de bondserepenning kan worden toegekend aan de scheidsrechters die de leeftijd van veertig jaar bereikt hebben en die minstens vijftien ononderbroken of twintig niet-opeenvolgende dienstjaren tellen. Het gevolg van deze bepaling is dat scheidsrechters die 15 dienstjaren tellen doch de leeftijd van veertig jaar niet bereikt hebben en voor hun veertigste hun scheidsrechterscarrière stopzetten, geen bondserepenning krijgen. Deze bepaling vormt een discriminatie op basis van leeftijd.

Discriminatie is enkel toegelaten wanneer het gebaseerd is op een objectieve en redelijke rechtvaardiging, meer bepaald als de bepaling beantwoordt aan een legitiem doel en de middelen om het doel te bereiken passend en noodzakelijk zijn. Dit is hier niet het geval, te meer de discriminatie in leeftijd niet voorzien is bij de leden van een bondsinstantie.

Het probleem is ook des te meer actueel gezien het rekruteringsprobleem en de jongere leeftijd waarop scheidsrechters hun carrière starten. De leeftijdsgrens is verlaagd naar 15 jaar en vroeger waren scheidsrechters die hun carrière startten op 15 of 16-jarige leeftijd eerder uitzonderlijk. Een scheidsrechter die derhalve 30 jaar is, kan 15 jaar actief zijn en heeft derhalve meer dan zijn steentje bijgedragen aan het voetbal doch kan geen bondserepenning krijgen.

Om deze discriminatie weg te werken stelt de provincie Antwerpen voor de vereisten om een bondserepenning te bekomen als scheidsrechter gelijk te schakelen met de vereisten die gelden voor een lid van een bondsinstantie en derhalve de leeftijdsvereiste te schrappen. Deze tekst werd inmiddels gestemd en goedgekeurd.